Pagtatrabaho ng Salita ng Dios

“Ang pagtatrabaho ng Salita ng Dios sa puso ng tao: Ay makapag-pakita ng liwanag sa mata ne’to; kung ito’y iyong matanggap at sa t’winay isabuhay.. Kalooban mo’y matututo.. Matututunan mo ang mga damdamin: Mga damdaming sumasang-ayon sa Espiritu..”

– VER