WELCOME


“Salamat sa Dios.”

“Ang ating Dios ay Dios na pinaka-Dakila at Makapangyarihan sa lahat.’

“Ang Karunungan ng Dios ay sari-sari.“

“Dadalhin sayo: Ipapa-unawa sa’yo.”

“Ang Dios, Hindi ka niya kakausapin ng Hindi mo Siya maiintindihan; pag nakipag-usap sayo ang Dios, somehow may chance ka na ipakita Niya sayo ang Kanyang Kapangyarihan.”

“Nakikita ng Dios kung merong nasa ating pagkatao na pwedeng makaintindi sa diwa (isip) o Espiritu Niya.”

“Kanyang isusulat: Ipanggigiya Niya sa iyo.”

“Pag isinusulat sayo: Ipinararanas Niya sa iyo.”

“Ipinang-aalalay: Ginagamit na kasangkapan para gumiya sayo.”

“Ang mga paghakbang ng damdamin ng isang Kristiano.. Inaasahang may payo din naman ng Espiritu Santo.”

“Nakakaramdam ka ng mabuti: May Kat’wirang naisulat ang Dios sa puso mo.”

“Para masabing nakasulat din sa kanya: Kagalakan Mo’y ikinagagalak din niya.”

“Kung minsan, para yung isang bagay ay mas madali mong maintidihan: Ay tingnan mo sa perspektibo na kum papaano ito sayong pinatitingnan..”

“Ang isang bagay na para sa Kanya’y may kwenta: Duon siya ay may pagpapahalaga.”

”Yung mga kumikilala sa Dios: Esensya ng pakiramdam nila: May wangis ng Kat’wiran ng Dios.”

“Ang klase ng diwa na mas nakapananaig sa isang Kristiyano: Ay si Cristo.”

“Nauunawaan mo: Nakakapasok sayo..”

“Sa tuwinang lumalakad tayo sa Aral: Espiritu ng Diyos sa ati’y umaantabay.”

“Itinuturo sayo: Ipina-kukunsidera sayo.”

“Diwa ng Dios: Pag-asa ng isang lingkod ng Dios.”

“Sa pagpapadama sayo ng Dios ng Kanyang Kat’wiran: Pinto ‘yun sa Kanyang kalooban na pwede mong lakaran.”

“Ang Karunungay maaaring pasilangin ng Dios sa puso ng isang tao sa maraming paraan..”

“Nakapagbabahagi ka: May naipagkaloob sayo.”

“Hayaan nating ang Dios ang maging dahilan ng bawat lakas na ating tinatangkilik.”

“Yung Salita ng Dios sa puso: Nagsisilbing tagapag-turo/tagapag-paalala sa ating mga damdamin.”

“Sa tuwing merong binubuksang Kat’wiran sa atin ang Dios: May ipinagkakaloob siya sa atin.”

“Kat’wiran ng Dios: Isang kamalayang hindi maka-sanlibutan.”

“Ang pagpapa-unawa sayo ng Dios ng Kanyang Kat’wiran: Ay pagpapamalas Niya sayo ng kanyang larawan/kalooban..”

“Oh Panginoong Hesus: Oh Espiritu Santo..”

“Mahal Ka Niya: Isang Mahalagang Damdamin ka para sa Kanya.”

“Ang mga Salita man ng Dios ay mga damdaming hindi nakikita na sumasalamin sa kalooban Nila.”

“Sa tuwing makakakita ka ng damdamin sa likod ng ma titik na hindi nakikita: Simply, you are seeing Understanding.”

“Kung itinuturing mong mahal ka ng Dios: Dapat mong maintindihang ligaya ka ng puso Niya..”

“Yung Salita ng Dios na ligaya ng puso mo: Natutuwa ka ‘pag napapakinggan/nauunawaan mo. Dumuruon ang lakad mo. At gusto mo na yaon ang magpapangyari..”

“Hindi lahat ng gusto natin ay ating magagawa, ating makukuha at makikitang mangyayari.”

“Yung Aral o Damdamin ng Dios na gusto natin: Nakakakuha ng atensyon natin, Nakakapag-pangiti sa’tin at sa kan’lay naeenteresado tayo.”

“Kung minsan may nanyayari, ‘di dahil gusto mo o gusto ko: Kundi, dahil gusto ng Dios.. Upang manyari ang Kan’yang kalooban para sa ating ikabubuti..”

“Kung minsan may bagay na hindi na sayo sinasabi yung detalye: Hindi dahil sa ito sayo’y ipinagkakait.. Kundi, para narin sayong ikabubuti..”

“Ang mga Aral ng Dios na mahalaga sa atin: Ay ating Inuunawa, iniingatan at binibigyang halaga.”

“Sa tuwing makakaramdam ka ng damdaming sinasang-ayunan ng Dios: Nakapagsasalita tayo sa ating puso na kung minsan hindi natin namamalayan na Kanya na itong ipinagkakaloob sa atin.”

“And Dios na may pagmamahal sa’tin: Sa tuwina’y iniintindi tayo, inaalaala at minamalasakit.”

“Katunayang Wangis ng Dios napapa-sa ating pagkatao: Karakter Nya’y napapasa-ating itsura.”

“Sa t’wing mabuti’y nasisilayan: Wangis ng Dios napapasa’yong harapan.. ito’y iyong lakaran sapagkat ito’y buhay: Kan’lang pagmamahal na marapat lang pahalagahan..”

“Panong tiyaga sayoy makikita.. Kung masarap na pakiramdam doo’y ‘dipa nauunawa..”

“Sa t’wing makakalakad tayo ng matuwid sa kanyang Paningin: Meron tayong nararamdamang galak sa ating loob: Iyon ay ang tuwa na ating naidudulot sa Espiritu ng Dios.

”“Pa’nong masarap para sa’kin sayo’y magiging masarap din: Kung magka-iba tayo ng panlasa..”

“Pagka puso mo sa pagtanggap sa Salita ng Dios ay ‘di sanay.. Ito’y magiging displeasure sayong kalooban at mapait sa pakiramdam; ngunit kung ito’y iyong tanggapin
at sa Kan’lay pasakop.. Sa ikabubuti’t ikalalakas naman ng ‘yong kalooban..”

“Ang pagtanggap mo sa Salita ng Dios: Ay pagpayag mo na ika’y madalisay..

“Ang Salita ng Dios: Meron yang ginagawang pagtatrabaho sa puso nung mga sa Kanyay tumatanggap..”

“Ang pagtatrabaho ng Salita ng Dios sa puso ng tao: Ay makapag-pakita ng liwanag sa mata ne’to; kung ito’y iyong matanggap at sa t’winay isabuhay.. Kalooban mo’y matututo.. Matututunan mo ang mga damdamin: Damdaming sumasang-ayon sa Espiritu..”

“Damdamin ng Dios ay ‘yong magiging damdamin.. Kung Kan’yang mga Salita’y iyong iibigin.”

“Pagka puso mo’y palaging nililinis at Salita lang ng Dios ang dito’y iniingatan.. Unti-unti, dahan-dahan damdamin ng Dios ay iyong matututunan..”

“Pag nakakakita ka ng mabuti: Nararamdaman mo ang mabuti..”

“Masakit para sa Dios ang in-hustisya sapagka’t Siya’y Dios ng Hustisya.”

“Ang damdamin man ng Dios ay nasasaktan.”

“Sa tuwing ang Dios ay inuunawa ka… Naibibigay Niya ang sayo’y nararapat.”

“Kailan huminto ang Dios na unawain ka.”

“Ang Dios man ay nagdaramdam.”

“Kung minsan, sa pagtrato sayo ng iba ng hindi marapat: Bago kapa masaktan, ang Dios ay una na nilang napagdamdam.”

“Pa’nong pagtingin Niya’y iyo ring magiging pagtingin: Kung pangkita na dapat mong mata.. Sayong puso’y ‘dipa isang musika.”

“Kum pano nating ibinibihis ang Kat’wiran: Gayon tayong nakakadepensa sa masama (Gayon ang ating immune-system ay nakakalaban.”

“Yung mga kahinaan mo: Nagbibigay ‘yun ng pagkakataon sa iba na magamit nila ang kanilang lakas sa iyo: Hindi upang ipahiya ka Kundi para matulungan ka.”

“Kung minsan, ginagamit ang tao nung sa kanyay Lumikha ng hindi niya namamalayan..”

“Yaong mga Nakakapasok sayong puso: Napakikilala sila sayong sarili na kanyang malakaran.”

“Sa mga sitwasyon na makakalakad ka ng wala sa Ka’twiran: Huwag mong isasamang mahirati ang puso mo.”

“Kung minsan kaya tayo nagnanais na iakto ang isang particular na pagkatao… Kase, nararamdaman natin ang kanilang kapangyarihan sa ating katawan.”

“Merong Karunungan at kat’wirang nauukol para sa lahat: Iyon parin and dapat na maipakitungo ng bawat-isa sa kanyang kapwa sa abot ng ating makakaya.”

“Kung minsan, meron sayong umiibig hindi dahil sa ikaw ay kaibig-ibig, hindi dahil ikaw ay kaibigan sa kanya o ni kayo’y magkaibigan manlang: Kundi, dahil siya’y may pagka-tuto, Kagalakan niya’y sa Espiritu at Paningin niya’y nasa pagtitig kay Cristo.”

“Kung ano yaong pumupuspos sa puso mo: Ay s’yang kayamanan mo! s’yang sayo’y maningas.. At duon ikaw ay may pagpupursege..”

“Kung may ningas: May pagnanais..”

“Pa’nong sa isang bagay tayo’y magkakaro’n ng mas mataas na antas ng pagka-gusto.. kung meron tayong iwi-iwing bigat, na nakakapag-pahupa ng init ne’to..”

“Ang Salita ng Dios na nakapag-lilinis ng puso at nakapag-papaningas ng ating galak sa mabuti: Ang makapag-papanatili ng ‘ating mga hakbang sa daang mabuti..”

“Pagka ang Salita ng Dios ay natutunan na nating maging libangan: Walang oras na wala kang kausap. Pagka ang Salita ng Dios na-eentertained na tayo: Walang mga paghakbang na tayo’y nag-iisa. Pagka ang Salita ng Dios ay naging kaaliwan na natin: Siya mismo si Cristo: Yung Salita ay atin na ring magiging salita.”

“Pa’nong ‘sang bagay sa’yong pakiramdam ay magiging masarap.. Kung sa’yong panlasay ‘di naman ito lumalapat..”

“Yung nagsisisi: Nalilinis, gumagaang ang pakiramdam.. At nakakakita ng Pag-asa..”

“Yung may Pag-asa: Meron siyang panatag na puso at tatag na makapagpatuloy.”

“Namamalas ng ‘sang lingkod ng Dios ang may kalinisan, kaayusan at kat’wiran: Sapagka’t ang mga gayung bagay ay ligaya ng kanyang kalooban..”

“Basic: Hindi lahat ng tao pare-pareho ng nagiging pakiramdam at reaksyon sa mga nakikita ng kanilang mata at nasasagap ng kanilang pandama..”

“Ang ating mabuting kalooban at hangad para sa ating kapwa: Ang Dios, sa atin ito’y ibabalik at gagawin din..”

“Yung nagmamagandang loob: Nagbibihis siya ng mabuting bagay.”

“Damdamin ng Dios ang ‘yong nadarama sa t’wing kapakanan ng iba ang ‘yong inuuna..”

“Ang Dios ay Dios ng Kalinisan at pagiging banayad..”

“Ang pagpapaunawa ng Dios sa’tin ng Kan’yang mga kat’wiran.. Ay pagpapakita N’ya sa’tin ng Kan’lang kalooban..”

“Nakikita mo ang masama sa kan’yang tunay na mukha: Dahil sa mga kat’wirang iyong nauunawa..”

“Yung umuunawa: Sila’y lumalapit, nakikiramdam at dumadama..”

“Meron puso: Tumitingin hindi para lumasa ng mabuti.. Kundi, upang umunawa ng masama..”

“Esensya ng pag-ibig (espiritu ng Dios) ang pagkakaro’n ng kalooban o damdaming nakahandang umunawa..”

“Kasing espiritu: Kasing diwa/Kasing pag-iisip.”

“Yaong pinapaging unawa mo: Ay pinapaging ilaw mo.. Liwanag mo at daan..”

“Masarap para sa mga taong masasama ang madidilim na mga salita..”

“Ang mga salita ay parang mga pagkain o ilaw; na pagka tinanggap mo’y syang pinapaging liwanag mo at daan..”

“Dapat nakikilala mo ang tunay na itsura ng liwanag: Liwanag na talagang mula sa Karunungan ng Dios at hindi mula sa pag-eexplain (lakas o pwersa) ng masama..”

“Kung minsan meron ikinikilos ang Dios: Hindi lang para makinabang ka.. Kundi, unang-una’y upang may mapadalisay ka.”

“Ang pagsubok ay pagdalisay.”

“Hindi lahat ng damdamin ay sinasang-ayunan ng Dios.”

“Ang paghahayag sayo ng mga salita: ay kagaya ng paglalatag/pagpapakita Nila sayo ng pagkain na ibig nilang iyong kilalanin/tanggapin..”

“Katunayang nalilinis ka–Pag-asa’y muling nadarama..”

“Ang taong sa puso’y may pag-asa sa Dios.. PAG-ASA sa kanya’y ikay makadadama..”

“Ang ‘sang may malinis na budhi ay maaari mong malamangan, malinlang at maagrabyado.. Subalit gayon paman, laging isipin: Na ang ating Diyos ay MAKATArUnGAN!”

“Kung minsan, mas mabuti pang hindi ka nalang umimik, kahit na isang salita..”

“Ang Dios, kahit na hindi ka umimik: Siya’y papasa-iyong unahan! At ipagtatangol ka Niya.”

“Kagalakan ng iyong pagliligtas: Ningas at tulong ng Espiritu..”

“Kung minsan sa lungkot: hindi lang natin narerealize na katabi mo Siya; at sa bawat patak ng ‘yong mga luha: Ay dahil hinahaplos ka Niya..”

“Katunayang and Dios ay binibigyan ka ng attention: Kanyang mga Salita sayoy pinauunawa..”

“Ang bagay ng eternal ay bagay na mula sa Dios: Na iyo lamang itong makikita kung sayoy ipagkakaloob..”

“Yung mga bagay na pinahahalagahan mo: Kinakandili mo..”

“Ang pagkakandili’y pagpapanatili nung mga bagay na dito’y lumalapat/sumasang-ayon..”

“Kapag kinakandili mo yung Aral ng Dios: Pinananatili mo ang kalinisan sa Kanyang paligid at sinusunod mo ang kanilang nasa..”

“Ang patuloy na pagkandili mo sa kat’wiran ng Dios: Ay pagpapamalagi mo ng kagalingan sayong buong katawan..”

“Para masabing kinakandili mo: Pinapahalagahan mo ito..”

“Ang makaka-aprecieate sa mabuti: Ay yung may pagkandili sa mabuti..”

“Para manatili: Kandilihin mo.”

“Para ‘wag umalis: I-appreciate mo.”

“To appreciate is to recognized.“

“Yung nakaka-appreciate: May pagtanggap iyon..”

“Yung nakakaramdam ng galak: May appreciation/nakaka-appreciate ‘yon..^^”

“Meron mata (partikular na mata) para sa mga bagay na hindi nakikita..”

“Katunayang hindi mo nakikita: Hindi mo naaappreciate..”

“Kung mahal ka rin: Appreciated ka/pahahalagahan ka..”

“Hindi mo maaapreciate ang mabuti, kung hindi mo nauunawaan ang Karakter ne’to..”

“Ang pagka-malay: Ay pagka intindi..”

“Yung mahal mo: Welcome sa puso mo.”

“Kung anong hubog mo: Syang kapahingahan mo..”

“Meron kapahingahan: Kapahingahan/kaginhawaan sa espiritu..”

“Kung minsan, yung damdaming nadarama mo: Ay isang damdaming mensahe para sayo..”

“Ang pagkakaro’n ng unawa ay pagkakaro’n ng paningin..”

“Mukha ng Kat’wiran: Idea of Righteousness..”

“Daan ng Dios: Kalooban/pananaw ng Dios..”“Idea of Righteousness: Kaisipan (paningin) ng Kat’wiran..”

“Pagka ang isang tao kinikilala ng Dios: Kapatid ‘yun.”

“Ang pagiging kapatid ay pagiging kapatid sa ibat-ibang bagay (Hindi lahat aplikable sa lahat ng gampanin).”

“Ang kaibigan: Umuunawa upang ipagtanggol ka sa Kat’wiran sa abot ng kanyang makakaya.”

“Yung kaibigan ni Cristo pwedeng hindi kaibigan ng isang tao.”

“Pwedeng yung isang tao kaibigan natin pero hindi kaibigan ni Cristo.”

“Pagka ang isang kasama maninira ng karangalan ng kanyang kapwa: Hindi kaibigan ni Cristo ‘yun.”

“Gaya ng isang mapaghatid dumapit: Para sa kanya lahat mabuting ulat/hindi papalya sa pag kwento ng mga bagay na ikasisira ng karangalan ng kanyang kapwa.”

“Kung minsan yung kaibigan mo o maging yung matalik mong kaibigan ay humihiwalay na sayo (Hindi kana welcome sa kanya) dahil sa mga impormasyong nasasagap niya mula sa mga taong mapag-kwento ng mga bagay na kahinaan at ikasisira ng ‘yong karangalan.”

“Yung taong mapag-kwento ng mga kahinaan at pagkukulang mo sa ibang tao: Mapang-dumi ng isip sa kanyang pinag-kukwentuhan at mapang-sira ng karangalan ng buhay ng kanyang ikinukwento.”

“Kung minsan meron tayong mga nakakasama mabilis makakita ng ating mga kahinaan at kapintasan; pero pag may nakasama kang kaibigan si Cristo: Tatakpin niya ang mga iyon at iingatan ang yong karangalan.”

“Pagka sinabing hindi hinahanap: Hindi mo ito puspusang pinag-tutuunan ng pansin/hindi ikaw ang pangunahing gumagawa ng paraan kundi ang Dios: sa Kanya mo ito lubos na ipinagkakatiwala; at kung makasumpong kaman ng oportunidad: itoy bigay Niya/ito’y ipinagkaloob Niya sayo.”

“Kung minsan kaya ka napadaan ay dahil inihatid ka (Ng Espiritu ng Dios)..”

“Meron nakaka-sumpong hindi dahil humahanap siya.. Kundi dahil ibig din ng Dios na magpakilala sa kanya..”

“Merong pagmamahal pang-samantala.. Pero kahit na pang-samantala lang.. ‘Yun ay Kanya paring ibinibiyaya..”

“Merong mga pagkakataon: Rare..”

“Gawa ng Dios: Bunga ng Kapangyarihan ng Kanyang mga Salita..”

“Kung minsan, ipinang-aalalay ka ng Dios ng hindi mo namamalayan..”

“Mahalaga sa Dios ang Kanyang mga nilikha..”

“Pag mahal ka ng Dios: Mahal Niya rin ang mga mahal mo..”

“Ang pagpapakita sayo ng Dios ng Kanyang kalooban ay pagpapalakas Niya sayong kalooban.”

“Yung Karunungan: Umaalalay yun sa kalooban..”

“Hindi kita papagkukulangin: Pag-ibig ng Dios na ika’y kausapin ng Kanyang karunungan.. Pagpaunawaan ng Kan’yang kat’wiran at aliwin ng kan’yang mga katotohanan; Upang mapa sa anu kamang sitwasyon o kalagayan: Puso mo’y manatiling may kapayapaan..”

“Ang Tungkulin mo ay yung kung ano yung mga ipinananagana ng Dios dyan sa puso mo; ang mga yaon ang ipag-lilingkod mo; duon ka niya gagamitin; sa gayong paraan mo gagamitin ang buhay na bahagi Niya sayo.”

“Ang pagganap sa Tungkulin bilang alipin ng Dios ay pagtugon sa mga kalooban Nila na Kanyang minamarapat.”

“Bago kapa umiral dito sa mundo ay may tungkulin ng naka-abang sayo: Yaon ay mabuhay o umiral sa kaligayahan ng nagbibigay buhay sa lahat ng may buhay.”

“Anomang pagkilos o gawang mabuti na humihigit na sayong sariling kaya: May extrang pakiki-alam na o pagtulong ang Espiritu ng Dios dun..”

“Kung anong kayamanan mo: Syang Gampanin/Obligasyon mo..”

“Kayamanan: nagsasaad ng ningas at nagsasabing nasa puso mo..”

“Mas alam ng Dios kung saan ka Niya mas mapapakinabangan..”

“Ang ating Dios ay hindi isang kaladkaring Dios..”

“Kung minsan, yung nananalangin: Siya narin mismo yung ginagamit na instrumento..”

“Kung minsan, ikaw ang ginagamit ng Dios na instrumento para mahabag: Sapagkat, nasa puso mo ang ‘Reflection’ ng dugo ng ilang mga particular na damdamin sa pagbibigay ng awa/tulong..”

“Kung minsan inuutusan ka hindi lang dahil sa kailangan.. Kundi, mas lalo na dahil sa isa ka sa Kanyang ikinaliligaya..”

“Kung minsan meron tayong mga nararanasan na tanging Dios lang ang nakaka alam ng dahilan..”

“Meron kang hindi alam. Hindi lahat ng dahilan malalaman ng tao. Dahil sa puso: Hindi lahat ng hatol mo ay siya ring hatol ng Dios.”

“Sa t’wing pinapasahan ka ng isang tsismoso/tsismosa ng isang impormasyong nakuha niya sa maling paraan (pakikinig sa usapan ng may usapan at panghihimasok sa buhay ng may buhay) tinutulak ka niya na maging mapang-husga o mapang-hatol sayong kapwa.”

“Yung ingetero, gusto niya yung meron ka ay meron din siya; pagka yung meron ka hindi niya makuha ang susunod na gagawin nalang niya ay siraan ka.”

“Pagka merong mga tao na nagsasalita sayo ng masama sa talikuran.. hayaan mo nalang.. hindi mo mapipigilang hindi ilabas ng tao yung kung ano yung ikinasasagana ng kanilang kalooban.”

“Sa pagkakaro’n ng ‘yong bibig ng tali ng Ka’twiran.. Hindi ito umaalegwa ng umaalegwa ng walang kabuluhan; kagaya ng pilim pilak ang mga salitang ‘yong binibitiwan..”

“Kahit hindi mo iniisip: Ang Dios, mga bagay na sa ikabubuti mo’y alam Niya. At maging ang mga ito (lingid sayong kaalaman) ay Kanyang pinapasa-iyo..”

“Mahalin mo siya hindi lang dahil mahal mo siya: Kundi, dahil para sa Dios kayong dalawa ay mahalaga..”

“Hindi lahat ng nakikita’t nararamdaman mo: Papansinin mo! Gagayahin mo at bibigyang mo ng halaga.”

“Kapangyarihan muna bago mga letra..”

“Bago ka makagalaw iibigin mo muna yung titik (yung Salita: Si Cristo).”

“May mga pagmamahal sa puso na hindi matutugunan ng laman (nalilimitahan ang laman).”

“May mga bagay na hanggang sa damdamin nalang..”

“Ang lakas ng lama’y karaniway humihina sa pagtanda.”

“Yung damdamin merong Lakas ‘yon at yung lakas na ‘yon: Damdamin din ‘yun (nasa dalawa: Mabuti or masamang pwersa)..”

“Ang pag-iisip (pagbibigay atensyon) sa isang bagay (anyo ng masama) na hindi malinaw sa’yo ang dahilan kung bakit mo ito iniisip: Ay kagaya ng pagpapapasok mo ng kanilang pwersa sayong pag-ibig..”

“Ina-ccommodate na espiritu: Tinanggap na pananaw/damdamin.”

“Merong mga lakad: Lakad sa puso..”

“Ang isang espiritu’y nakapag-papaliwanag, nakapanghahasik at nakapangiimpluwensya nung mga bagay na nasa kanya ng hindi basta-bastang namamalayan..”

“Ang prisensya ng isang Tao ng Dios ay representasyon ng prisensya ng Dios..”

“May mga pagkakataon: Very Rare.. It may not happen again..”

“Ang Salita ng Dios ay nagpapaliwanag (He explains) for you to choose Him..”

“Alam mo ang itsura ng masama dahil sa itsura ng mabuti na iyong nauunawa.”

“Sa tuwing may mahahayag sayong masama: Merong nalalagay sayong harapan na bagay na masama.”

“Dapat marunong kang makakita ng katitisuran… Hindi para lakaran, kundi, upang iyo itong maiwasan at huwag tularan.”

“Pagka ang isang tao sumadya na lokohin o agrabyaduhin ka: Isa siyang katitisuran sayo at magiging gayon din sa iba pa; dapat mag-ingat sa kanya. Ang pang-aagrabyado niya’y dapat na mapigilan at masawata.”

“Yung mabuting Aral: Sa isang lingkod ng Dios: Hindi talaga dapat yun na kinatitisuran sapagka’t utos ng Dios na yaon ay lakaran.’

“Pagka lingkod ka ng Dios yung masamang bagay dapat Makita mo bilang isang katitisuran na dapat mong iwasan at mag silbi din namang babala para sa iba na ito’y mailagan.”

“Yung mga katitisuran ‘yun yung mga inhustisya sa kani-kaniyang sariling puso.”

“Katitisuran: Mga bagay na nalalagay sayong harapan na hindi katanggap-tanggap o hindi mo malakaran.”

“Pagka ang isang tao pinakikitunguhan kang may panlilinlang, pandaraya at panlalamang ang tao na iyon ay isang katitisuran.”

“Pagka yung pinapatanggap sayo hindi naman aral ng Dios, Katisuran mo!”

“Katitisuran: Mga bagay iyon na labag sa loob mo, kontra sa pananaw mo at mga bagay na sa tingin mo’y lihis sa Ka’twiran.”

“Yung Salita ng Dios pwede ring maging katitisuran: Sa mga hindi Niya sinasamahan.”

“Pagka kinikilala ng Dios: May kwenta ‘yun.”

“Pag si Cristo na ang hindi kumikilala sayo.. Do’n ka mas kabahan.”

“Sa kasaganaan ng puso: Ay ang ating mga nagiging haka o palagay.”

“Ang Paningin ng Panginoon ay may daladalang Hustisya, Habag at Paglilinis..”

“Yung Naaawa: Ay kumilkilos ng naaawa.. Siya’y sumasadamdaming naaawa at ang nadarama’y Awa..”

“Pagka pinapagamit mo ang sarili mo sa Dios: Nakakasalamuha mo ang Espiritu ng Dios..”

“Hindi man kita nakikitang personal: Nararamdaman naman kita saking kalooban..”

“Sa dalawang taong nagmamahalan: Hindi lang bibig nila ang kanilang ipinang-uusap.. Sapagka’t maging kanilang mga puso’y nagkakaintindihan..^^”

“Sapat ka para sa taong sayo’y may pagmamahal din..”

“Kung mahal ka rin: Appreciated ka/pahahalagahan ka..”

“Puso ni Satanas ang dumaya (nakapag-palasing) sa kanya.. ”

“Ang puso: Ay nakapag-iimbento..”

“Damdamin ni Satanas: Pwersa ni Satanas..”

“Pwersa ni Satanas: Prwersa ng damdamin ni Satanas..”

“Yung nakikipag-ningas: Siyay Nakikipag isam-puso (nakikipag isang-damdamin/o adhikain)..”

“Sa t’winang pananaw ni Satanas ang ‘yong nilalakaran: Nabibigyan mo siya ng Kagalakan/Napagiginhawa mo ang kanyang kalooban”

“Ang espiritu o diwa (pananaw) na pinapakinggan/ini-entertain mo: Ay damdaming matututunan (malalagay sa loob) mo..”

“Kum panong meron pagtitiis sa laman: Gayon din merong pagtitiis sa espiritu (sa damdamdamin).”

“Labag sa loob mo: Merong nasa loob mo na hindi sumasang-ayon..”

“Pag lumalabag sa kalooban ng Dios: Duon na nagiging masama.”

“Ang pagtalikod natin sa masama ay pagkilala natin sa mabuti.”

“Katunayang kalooban ng Dios ay iyo nang natututunan: Masarap na pakiramdam sa Kanyang mga Salita ay atin ng nararanasan.”

“Mukhaan: Damdamin sa damdamin/Kapangyarihan sa kapangyarihan..”

“Damdmin ng Dios: Pwersa ng Dios..”

“Pwersa ng Dios: Pwersa ng damdamin ng Dios..”

“Ang mamasdan ang wangis ng Dios ay sa pamamagitan din ng damdamin ng Dios..”

“Sa paningin ng Dios: Sa damdamin ng Dios..”

“Wangis Niya: Damdamin Niya..“

“Ang pagbibihis mo sa Kat’wiran ng Dios ay pakikipag-dama mo sa damdamin ng Dios.”

“Iyang puso ng tao, daanan din iyan: Pagka yung klase ng puso hindi ka-uri ng Kat’wiran,hindi ‘yun malalakaran ng Kat’wran. (Hindi Ka-uri)Hindi ka niya matanggap/Hindi ka Welcome sa kanya: Paano mong maihahalubilo ang ‘yong damdamin sa kalooban niya.“

“Nakakapasok sayo: Nakakapag-paintindi sayo.”

‘Pag tinanggap at kinandili mo ang Salita ng Dios sayong buhay: Pinagkakaroon/nilalagyan mo ang ‘yong kalooban ng isang Pwersa o Lakas na Nakapangyayari..”

“Pagka ‘yung puso ng isang tao hindi sumasa-iyo. Pagka hindi ka Welcome sa kanya/Hindi ka niya pinapahintulutan na makapasok ka sa kanya… Hindi ka makakalakad sa loob niya (wala kang pagkilos na matatanggap niya).’

“Ang Espiritu/Kat’wiran ng Dios ay Makapangyarihan.”

“Ang kahinaan/o pagkatalong maikli: ay nakapagpapakumbaba..”

“Hindi lahat ng tao magkakapareho ng lakas ng loob..”

“Walang Christianong hambog..”

“May mga bagay na hindi mo basta-bastang malalapitan: Kailangan mong gamitan ng malaking pag-iingat.”

“Ang pagbaba sa level ay pagtitiis sa level na binabaan..”

“May mga Iniinstrumento ang Dios: Para mag re-present sa Kanya.”

“Inis sa loob: Displeasure inside…”

“Yung sumasandal sa Dios.. Ano man ang mangyari: Ang Dios ang pag-asa mo; hindi ka matatakot..”

“Pagka sinasaktan nila ang mahal Mo: Ikaw man ay nasasaktan din..”

“Kung minsan yung nararamdaman mo: Ay dahil sa iyon ang nararamdaman Niya..”

“Sa mga panahong hindi ka makagulapay sa espiritu (lakas ng loob) maging ang pinaka maliit at mahina na pinipintasan mo ay kakailanganin mo; hahangarin mong sila’y makasama.”

“Kalooban ng Dios na iyong ipaki-usap sa Kanya ang iyong mga ikinababalisa..”

“Kung minsan kaya nga hindi mo ‘yun pinag-iiisip at pinag-aalala dahil hindi gusto ng Dios na pagtuunan mo ‘yun ng pansin at pag-iisipin.”

“Ang Dios din mismo ang gumagawa na magkaroon ka sa Kanya ng tiwala.”

“Ang pamumuhay ng may kapanatagan sa puso: Ay nasa pagtitiwala sa Dios.”

“Alam mo ba kung gaano ka kamahal ng Dios? Humihigit yun sa nararamdaman mong pagmamahal mula sa mga taong nagmamahal na sayo.”

“Karangalan, Kapurihan at Pagtatagumpay: Ay ang Dios ang dahilan..”

“Hindi ka niya matanggap/Hindi ka Welcome sa kanya: Paano mong maihahalubilo ang ‘yong damdamin sa kalooban niya.”

“Iyang puso ng tao, daanan din iyan: Pagka yung klase ng puso hindi ka-uri ng Kat’wiran, hindi ‘yun malalakaran ng Kat’wran.”

“Pagka yung klase ng puso may pagkilala sa Espiritu ng Dios, sila yung mga klase ng kalooban na Welcome sa kan’la ang Aral ng Dios.”

“Paano Kang papayapa sa puso ng isang tao kung unang-una’y hindi ka makalakad sa loob niya sapagka’t ang puso niya’y sarado para Sayo.”

“Pagka hindi Ka iwe- welcome: Hindi rin siya makakapasok Sayong kapayapaan.”

“Pagka hindi Ka matanggap ng isang puso o ng isang Bayan: Ipagpag mo nalang ang alabok ng iyong mga paa.”

“Pag hindi ka matanggap: Hindi ka makakapasok.”

“Pagka yung kaaway mo gustong pumasok sayo papapasukin mo ba? Pag pinpasok mo siya ipakitungo mo sa kanya ang sa kanya’y nararapat: Dahil merong pumapasok para mag-matyag/mag-obserba sa loob mo ng mga bagay na iyong ikababagsak.”

“Pag sinabing gawing may karapatan at kaayusan: Kinapapalooban yun ng katotohanan/ng pagiging totoo.”

“Pagka ang isang nangaakusa o nambibintang hindi tapat (isang mapagpanggap o huwad)… Hindi ‘yun dapat na binibigyan ng karapatang matanggapan ng paratang o sumbong.”

  • Mark 15:31
    Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others; himself he cannot save. KING JAMES VERSION (KJV) << – Mark 15:30 -Mark […]
  • Mark 15:30
    Save thyself, and come down from the cross. KING JAMES VERSION (KJV) << – Mark 15:29 -Mark Chapter 15- Mark 15:31 – >>
  • Mark 15:29
    And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, KING JAMES […]

BIBLE VERSES ABOUT

Create website in minutes.

WordPress.com gives you everything you need to start your website today. Free hosting, your own domain, a world-class support team, and so much more.

Start your own website too

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website at WordPress.com
Get started